Status og fremtidig arbejde med Mål og Indhold i fritidsdelen på Ans skole
 
 
1. Skole/hjem samarbejdet:
 
 
Fritidsdelen skal i samarbejde med undervisningsdelen danne grundlag for et forældresamarbejde, der er optimalt for barnets trivsel og udvikling. Den kommunale indskolingsmodel beskriver samarbejdet mellem undervisning og fritid.
 
Fritidsdelen skal derfor arbejde med udvikling af:
 •  Skolepædagogens funktion som bindeled mellem undervisning og fritid
 •  Barnets trivsel gennem hele dagen
 •  Den løbende dialog med forældrene
 
 
Fritten i Ans :
 
 
          
 • Vi deltager i møde på skolen for kommende elevers forældre i efteråret samt til indskrivning på skolen, hvor der afvikles et arrangement for både børn og forældre.
 • Vi samarbejder med børnehaven om de kommende skolebørn: SFO personale har timer i børnehaven inden skolestart og børnehavens personale har timer i SFO, når børnene starter i skole. Det giver tryghed med kendte voksne.
 • Vi deltager sammen med bh.kl. lærere i forældresamtaler i børnehaven inden skolestart.
 • Alle pædagoger er med i skolen, hvilket medvirker til at få et nuanceret billede af det enkelte barn.
 • Vi er repræsenteret i forskellige udvalg og deltager i fælles møder og kurser.
 • Vi er med skolens i emneuger.
 • Vi deltager sammen med skolen i problematiske forældresamtaler.
 • Vi har fire gange årligt supervision med AKT lærer.
 • Ledelsen holder børnegennemgang en gang om måneden samt K- møder omkring børn med særlige behov.
 • På K-møderne deltager PPR og indstiller børn til videre udredning.
 
 • Vi ser om børnenes basale behov er dækket, inden de skal i skole f.eks. om de har fået morgenmad eller har fået en god start på dagen.
 • Vi er opmærksomme på det enkelte barns udvikling og trivsel.
 • Vi giver nærvær og opmærksomhed til børnene.
 • Vi benytter AKT og LP modellen i forhold til børn, der ikke trives.
 • Til hvert personalemøde gennemgår vi børnegruppen med særlig henblik på børn, som har vanskeligheder.
 • Vi har den daglige dialog med forældrene.
 • Vi tager kontakt til forældrene, hvis der er sket noget bemærkelsesværdigt, med barnet i løbet af dagen.
 • Forældremøder og forældreråds møder i Fritten.
 • Pædagogerne deltager i forældremøder i skolen.
 
2. Leg og Læringsmiljø
 
Børn har i deres fritid brug for et trygt og inspirerende læringsmiljø. Et miljø, der giver plads til
kreative og fysisk stimulerende aktiviteter og skaber rum for lege, igangsat af børnene selv, og
voksen styrede aktiviteter. Børn lærer i mange forskellige sammenhænge, hvorved deres livs kompetencer udvikles.
 
Fritidsdelen skal derfor arbejde med:
 •  Aktiviteter, der inspirerer, motiverer og udfordrer det enkelte barn
 •  Skabe mulighed for, at børnene er styrende i egne lege
 •  Skabe mulighed for, at børnene kan fordybe sig i legen
 •  Personalet observerer, reflekterer og handler på børns leg
 •  Der udarbejdes rammer, der inspirerer legen
 
 
Fritten i Ans :
 
 
 • Temauger, kultur, cafe, motionsløb, svømning, cykelture, hal aktiviteter, gåture til sø og skov, kælkebakken, ude-leg, bål, musik, sandkasse, sportspladsen, multibane, bygge huler, mooncars, rulleskøjter, stylter, rollespil.
 • Børnene er med i tilberedning og servering af cafémad.
 • Vi følger års rytmen, og hvad den byder af muligheder, bl.a. fastelavn, påske, Gys og Gru-fest samt juleaktiviteter.
 • Vi deltager i fællesarrangementer med andre SFO’er, eks. diskotek, fodbold- og hockeyturneringer samt gøglermarked, Tange Sø løb og udstilling på museum.
 • Indrettet PC lokale med internetadgang til 2. og 3. årgang.
 • Playstation og Nintendo.
 • Vi giver plads til at børnene er styrende i egne lege.
 • Børnene kan finde rum, hvor de selv kan lege uden tilstedeværelse af voksne.
 • Vi har fokus på det enkelte barns behov og trivsel.
 • Planlagte og spontane aktiviteter med mulighed for fordybelse.
 • ”Stillerum” med læsehjørne og forskellige spil. Plads til stille lege.
 • Lego og andre konstruktionslege.
 • Vi tilbyder kreative værksteder – træ, sy, male m.m.
 • Vi reflekterer over og ændrer på vores indretning ude og inde, herunder nye indkøb.
 • Aktiviteter på tværs af årgange.
 • Drengeprojekt : fokus på drenge med særlige behov og aktiviteter, der appellerer til dem.
 
 
 
3. Fritidspædagogisk faglighed
 
Fritidspædagogikken bygger på udvikling af det hele menneske.
Pædagogikken skal rumme udfordringer, handlinger og oplevelser, der fremmer det enkelte barns udvikling og læring både individuelt og i fællesskabet.
Børn skal møde engagerede og nærværende voksne, der aktivt formidler, og som støtter dem i at eksperimentere, undersøge og øve sig i forskellige aktiviteter. De voksne understøtter børnenes nysgerrighed. Børnene skal tilegne sig mange forskellige erfaringer, og de får mulighed for at afprøve sig selv i forhold til et bredt udbud af aktiviteter og samværsformer.
 
Fritidsdelen skal derfor arbejde med:
 • Sociale kompetencer, så barnet lærer at give udtryk for egne behov og forstå andres ønsker og behov, og dermed indgå i forpligtende og inkluderende fællesskaber
 • Fysiske aktiviteter, bevægelsesglæde med fokus på fin- og grovmotorisk udvikling
 • Skabe mulighed for leg og bevægelse ude som inde. Krop og kost – hvad er godt for mig og min krop
 • Styrkelse af barnets selvværd og selvtillid, ved at give det enkelte barn en oplevelse af succes og at være god til noget
 • Lære barnet at forholde sig til sin egen omverden og forsøge at påvirke den, samt at blive påvirket af den
 • Kreativitet, musik og dramatik, hvor børnene møder voksne, der aktivt formidler og introducerer materialer og æstetiske virkemidler
 • Natur og naturfaglige fænomener ved at udforske og eksperimentere gennem leg, og opleve glæden, ved at færdes i naturen.
 
 
 
Fritten i Ans :
 
 
 • Temauger, kultur, cafe, motionsløb, svømning, cykelture, hal aktiviteter, gåture til sø og skov, kælkebakken, ude-leg, bål, musik, sandkasse, sportspladsen, multibane, bygge huler, mooncars, rulleskøjter, stylter, rollespil.
 • Børnene er med i tilberedning og servering af cafémad.
 • Vi følger års rytmen, og hvad den byder af muligheder, bl.a. fastelavn, påske, Gys og Gru-fest samt juleaktiviteter.
 • Vi deltager i fællesarrangementer med andre SFO’er, eks. diskotek, fodbold- og hockeyturneringer samt gøglermarked, Tange Sø løb og udstilling på museum.
 • Indrettet PC lokale med internetadgang til 2. og 3. årgang.
 • Playstation og Nintendo.
 • Vi giver plads til at børnene er styrende i egne lege.
 • Børnene kan finde rum, hvor de selv kan lege uden tilstedeværelse af voksne.
 • Vi har fokus på det enkelte barns behov og trivsel.
 • Planlagte og spontane aktiviteter med mulighed for fordybelse.
 • ”Stillerum” med læsehjørne og forskellige spil. Plads til stille lege.
 • Lego og andre konstruktionslege.
 • Vi tilbyder kreative værksteder – træ, sy, male m.m.
 • Vi reflekterer over og ændrer på vores indretning ude og inde, herunder nye indkøb.
 • Drengeprojekt og aktiviteter på tværs af årgange.
 • Vi tydeliggør, hvilket sprog og omgangstone, vi ønsker i Fritten, bl.a. på børnemøderne.
 • Personalet skal være gode rollemodeller.
 • Vi spiller dagligt spil, der styrker læring (banko, terningespil m.m.)
 • Voksne og børn læser og skriver historier for hinanden.
 • Børnene lærer at forstå regler ved fælles lege og boldspil m.m. gennem sproglig vejledning.
 • Lære at lytte, når andre taler.
 • Voksne viser nærvær i samtaler med børn og lader sig ikke afbryde/forstyrre af andre ting.
 • Støtter barnet i at få lege relationer
 • Fokus på det enkelte barns behov, så det føler sig tryg og får tillid til andre.
 • Børnene lærer at tage ansvar og vise respekt og omsorg for andre.
 • Børnene får en forståelse af en fælles kultur.
 • Vi instruerer børnene i regellege.
 • Vi vejleder børnene i konfliktløsning, så de på sigt selv kan klare det.
 • Vi stiller krav om deltagelse i fælles lege og aktiviteter.
 • Børnene lærer at samarbejde og får medansvar og medbestemmelse.
 • Børnene får en forståelse for individuelle behov og regler.
     
 
 
4. Sproglige aktiviteter
 
Sproglig udvikling og opmærksomhed er en væsentlig forudsætning for, at børn kan danne, udbygge og styrke deres hverdagskompetencer og muligheden for kammeratskabsrelationer.
Begrebet sprog skal forstås bredt og med opmærksomhed på, at børn lærer i mange forskellige
sammenhænge.
 
Fritidsdelen skal derfor:
 • Have fokus på og skabe rammer for oplæsning og frilæsning
 • Særlig opmærksomhed på børns hverdagssprog
 • Have fokus på at sproglige aktiviteter, læsning og skrivning bliver en naturlig del af den
         pædagogiske praksis
 • Skabe mulighed for fordybelse i lektier
 • E. arbejde ud fra en bred og rummelig forståelse af læringsbegrebet
 
 
 
Fritten i Ans :
 
 • Vi finder rolige steder til højtlæsning, bl.a. indrettet ”Stillerum”
 • Børn læser højt for hinanden
 • Læser i opslagsbøger, monster mapper m.m.
 
 • Vi tager en samtale med børnene, hvis de bruger et uhensigtsmæssigt sprog.
 • Vi tydeliggør, hvilket sprog og omgangstone, vi ønsker i Fritten, bl.a. på børnemøderne.
 • Vi taler om det efter konfliktsituationer og påpeger konsekvenser for dårligt sprog.
 • Personalet skal være gode rollemodeller.
 
 • Spiller spil, hvor de store børn læser for de små.
 • Skriver egne teaterstykker.
 • Vi spiller dagligt spil, der styrker læring (banko, terningespil m.m.)
 • Børnene tæller i forskellige sammenhæng, eks. brikker på tavlen.
 • Voksne og børn læser og skriver historier for hinanden.
 
 • Flere gange om året har vi emneuger, hvor der samtales om det enkelte tema.
 • Børnene lærer ved organiseret leg og skuespil.
 • Børnene lærer at forstå regler ved fælles lege og boldspil m.m. gennem sproglig vejledning.
 • Lære at lytte, når andre taler.
 • Lære at aflæse kropssprog.
 • Voksne viser nærvær i samtaler med børn og lader sig ikke afbryde/forstyrre af andre ting.
 
 
 
Lektiecafe er et tilbud
 
 • Der laves lektier på frivillig basis efter aftale med forældrene.
 • Vi vil stille lokale til rådighed.
 • Børnene kan få hjælp af personalet, som hjælper på samme niveau, som forældre hjælper deres børn.
 • Det er dog stadig forældrenes ansvar, at børnene får lavet lektier. Ligesom det er lærernes ansvar at børnene modtager læring.
 • Vi vil samarbejde med lærere og forældre i at støtte børnene til at lave lektier.
 • Vi henviser til principbeslutning på Ans Skole vedrørende lektiecafé.
 
 
 
5. Forpligtende fællesskaber:
 
Fritiden skal rumme mulighed for at alle børn kan lære at mestre hverdagen og relationer til kammeraterne.
Barnet skal i fritidsdelen indgå i et forpligtende fællesskab. Det enkelte barn skal føle
sig værdsat, set, hørt og medinddraget.
 
Fritidsdelen skal derfor arbejde med udvikling af:
 • Det enkelte barns muligheder for at indgå i fællesskaber
 • Barnets evne til at udvise tolerance overfor andre
 • Rammer som understøtter alle børns trivsel
 
Fritten i Ans :
 
 • Støtter barnet i at få lege relationer
 • Fokus på det enkelte barns behov, så det føler sig tryg og får tillid til andre.
 • Børnene lærer at tage ansvar og vise respekt og omsorg for andre.
 • Børnene får en forståelse af en fælles kultur.
 • Vi instruerer børnene i regellege.
 • Vi vejleder børnene i konfliktløsning, så de på sigt selv kan klare det.
 • Vi stiller krav om deltagelse i fælles lege og aktiviteter.
 • Børnene lærer at samarbejde.
 • Børnene får medansvar og medbestemmelse i dagligdagen. Bl.a. når de ældste børn planlægger og udfører aktiviteter for de yngste.
 • Vi modtager positivt det enkelte barn, når de kommer fra skole og siger farvel, når de skal hjem.
 • Børnemøder.
 • Børnene får en forståelse for individuelle behov og regler.
 • Struktur i dagligdagen - herunder synlige regler og rammer.
 • Lære børnene at man gerne må være forskellige, men at der skal være plads til alle.
 • Børnene lærer at sige til og fra.
 • Ture ud af huset – eks. drenge/pigegrupper.
 • Ture ud af huset i små grupper for børn med særlige behov.
 • Drengeprojekt : fokus på drenge med særlige behov og aktiviteter, der appellerer til dem.
 
 
6. Rummelighed:
 
Børn har krav på, at fritidsdelen skaber rum og mulighed for forskellighed i et trygt og anerkendende miljø.
Fritidsdelen skal derfor gennemføre en målrettet indsats i forhold til udsatte børn og børn med særlige
behov. Indsatsen skal indgå som en naturlig del af den samlede pædagogiske indsats i fritidsdelen.
 
Fritidsdelen skal derfor:
 • Tilrettelægge og organisere fritiden med plads til forskellighed
 • Samarbejde med undervisningsdelen om at have fokus på børn med særlige behov
 • Udarbejde mål- og handleplaner for børn med særlige behov
 
 
 
Fritten i Ans :
 
 
       
 • Lave handleplan for børn med særlige behov.
 • Drengeprojekt.
 • Piktogrammer
 • Støttetimer
 • Indrettet ”Stillerum”, hvor der er en nærværende voksen tilstede – obs. på børn med særlige behov.
 • Opmærksomhed på det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • Samarbejde med skole og forældre om børn med særlige behov.
 • AKT, LP – model og PUMA.
 • Interview med børn - afdække forskelligheder – rummelighed
 • Den gode stol
 • Relationsskema
 • Teammøder, K møder og elevgennemgang (ledelsesplan)
 • Fælles samtaler – både forældre/PPR
 • Fælles mål skole/ fritidsdel
 • AKT vejledning en gang i kvartalet
 
 
 
7. Sammenhæng:
 
Fritidsdelen skal gennem det tværfaglige samarbejde med undervisningsdelen og områdets institutioner skabe trygge rammer for overgangen mellem tilbuddene.
 
Fritidsdelen skal derfor arbejde med udvikling af:
 • Forventningsafklaring mellem de forskellige tilbud
 • Aftaler, som beskriver tilbuddenes gensidige forventninger
 • Det tværfaglige samarbejde omkring børn med særlige behov
 
 
 
 
 
 
Fritten i Ans :
 
 
 • Vi har i fællesskab udarbejdet et årshjul, som nøje beskriver aftaler og forventninger
 • Overgangssamtaler i børnehaven og skole/fritidsdel
 • Møder, samarbejde, evaluering og temamøder
 • Møde på tværs af institutioner
 • Dagligt samarbejde
 • Besøge hinanden
 • Forældremøder i SFO og skolen
 • Smitte model
 • Bruger PPR
 • Forventningsafklaring i pædagog/lærer samarbejdet.
 
 
 
 
8. Organisation:
 
Fritidsdelen er en del af skolens samlede organisation og er beskrevet i skolens samlede organisationsplan.
Viden og erfaring spredes på alle niveauer inden for en samarbejds- og teamstruktur.
 
Fritidsdelen skal derfor arbejde med udvikling af:
 • Teamdannelse og teamledelse
 • Fritidsdelens strukturering og organisering af hverdagen
 • Samarbejde mellem fritids- og undervisningsdelens medarbejdere
 
 
Fritten i Ans :
 
 • Personalemøder
 • Afdelingsmøder
 • Daglig funktionsplan
 • Forældresamtaler
 • Team i SFO
 • LP, AKT og PUMA
 • SFO, skole og klub
 • PPR, AKT fra skolen, sundhedsplejerske
 • Ledelses team med skole, distrikt, kommunalt
 • SFO ledere
 • SFO/fritter samarbejdet
 • Lokale børnehaver, idrætsforening,
 • Lokale berøringsflader
 • Personalemøder, afd. møder, planlægningsmøder, børnemøder, personale weekend, aktivitetsplaner, årsplaner, mål og indsatsbeskrivelser
 • Vi vil indføre specielle møder, hvor vi udelukkende har fokus på børnene
 • Vi ønsker et udvidet samarbejde med sagsbehandlere og netværket omkring barnet.
 • Vi deltager i forældresamtaler på skolen.
 • LU møder, Med-udvalg.
 • Pædagogisk Råd
 • Lærer/pædagog møder
 • Emneuger
 • Teammøder
 • Fælles foredrag
 • K-møder/ elevgennemgang
 • SSP - Samarbejde, fritidsklub, idrætsforening.
 • Forventningsafklaring ml. SFO og skole
 
 
 
9. Netværk:
 
Ud fra aktuelle behov indgår fritidsdelen i interne og eksterne netværk. Netværkene har til formål,
at understøtte pædagogisk faglighed i hele kommunen. Fritidsdelen samarbejder med lokalområdet.
 
Fritidsdelen skal derfor:
 • Have opmærksomhed på nærmiljøet
 • Samarbejde med relevante aktører i lokalområdet – herunder lokale foreninger
 • Etablere netværk om faglig viden og sparring til gavn for pædagogiske tiltag
 
 
Fritten i Ans :
 
 
 • Skole / klub
 • TR møder, LU møder, med. udv., K møder, pæd.råd. møder
 • Samarbejde med børnehaverne, modtagelse af kommende skolebørn
 • når vi udvikler nye tiltag må vi nødvendigvis afvikle nogle andre
 • gøglermarked, kultur VIP, idrætsforening, Fritter samarbejdet, biblioteket
 • TR
 • Efteruddannelse